5/08/2012

El diari lila de la Carlota


És una xica de 14 anys, bonica i amable, té la cara redona i alta. És simpàtica i moderna amb la roba. Té una família ben organitzada, a Carlota li agrada parlar de temes sexuals, li agrada escriure molt de coses reals que passen en el món com ara el masclisme. Li agraden els xics bonics. Un dia va conèixer un xic. Li diuen Marc, un xic tranquil i bonic. Ella es una xiqueta a qui li agrada molt les coses reals. M'ha agradat el tema del masclisme i com ho enfoca Carlota, perquè és un tema molt important. La Carlota parla molt d'aquest tema i li dóna molta importància.

DIARI PERSONAL

CREA EL TEU PROPI DIARI
·El diari és un text personal que no s'adreça a ningú
·Esta escrit en 1a persona
·L'autor ha d'expressar els seus sentiments, pensaments i emocions
·També ha de parlar de les accions, coses i persones que l'envolten
·Fixeu-vos en els exemples de la pàgina 122-123-124-125

PRESENTACIÓ

Aquest és un espai dedicat a la matèria València, llengua i literatura, un lloc d’encontre per a l’alumnat interessat a aprendre i cercar nous camins d’aprenentatge envers el seu idioma en el cicle de Secundària. Creat amb la intenció de complimentar les sessions de classe, en aquesta finestra trobareu conceptes teòrics i pràctics i també recursos lingüístics per conéixer més a fons la realitat lingüística que ens envolta com a persones. D’altra banda, des d’aquest món virtual se us explicarà propostes de treball i d’activitats, maneres de redactar i crear textos literaris; i també dates de proves escrites i de possibles projectes avaluables, com ara ressenyes o produccions textuals. Espere que us siga profitós i que em feu saber els vostres suggeriments i comentaris. Benvinguts doncs, estimats alumnes. El curs 2010-2011 és vostre!

IESTUDIANTS N.1

Paròdies valencianes